Årsmöte tisdagen 22 februari 2018

Vi var 53 Teleseniorer som träffades på Sidsjö hotell och konferens för föreningens årsmöte. Vi inledde mötet med att äta en god svampsoppa med smörgås, kaffe och kaka.

 

Ordförande Christina Näsström hälsade alla hjärtligt välkomna.

 

Innan årsmötet startade hade vi parentation för två medlemmar som avlidit under året. En gåva har lämnats Hospice till deras minne.

 

Till mötesordförande valdes Curt Ellqvist och till sekreterare för mötet Pia Jonsson. Christina redogjorde för verksamhetsberättelsen, som godkändes av årsmötet. Kjerstin Persson föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna godkände räkenskaperna för 2017 och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

 

Årsmötet omvalde Christina Näsström till ordförande. Tre styrelseledamöter valdes: Berth Henriksson (omval), Anneth Swenson och Gunnar Persson (nyval). Tre styrelseledamöter har ett år kvar på sin mandattid: Pia Jonsson, Bengt-Åke Olsson och Monica Rutberg. Till styrelesuppleanter valdes: Ingela Nyström, Per Linnes och Ing-Britt Westerlund.

 

Vårens program presenterades. Programmet finns att läsa på www.teleseniorerna-sundsvall.se

 

Ivar Lindqvist och Bengt-Åke Olsson berättade telehistoria. De visade gamla bilder och en film om Televerkets/Telias utveckling från 1800-talet och framåt. Punkten avslutades med att alla fick skiva minnen från sin tid i Televerket/Telia. Texten skulle börja med Jag minns….. Därefter delgav några oss andra sina minnen.

 

Christina avtackade Eva Wiselquist och Ulla Hörnell för deras arbete i styrelsen. Curt Ellqvist avtackades som mötesordförande.

 

Mötet avslutades med dragning i vinlotteriet.

 

Verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokollet kommer att finnas för nedladdning under punkterna verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll.

Årsmöte tisdag 21 februari 2017

Christina hälsar välkommen och startar mötet

Vi var 72 glada Teleseniorer som samlades på Sidsjö Hotell & Konferens för trevlig samvaro och årsmöte. Efter att ordförande Christina Näsström hälsat välkommen kunde vi inta en mycket god soppa med bacon-topping. Efter kaffet startade själva årsmötet med parentation för 3 medlemmar som gått bort under 2016.
Curt Ellqvist som ordförande ledde mötet tillsammans med sekreterare Pia (Ann-Chatrine Jonsson) på ett mycket trevligt och effektivt sätt.

Till nya styrelsemedlemmar valdes Ingela Nyström och Anneth Swenson samtidigt som Berit Lindh och Ivar Lindqvist avgick.

Under punkten Övriga frågor hade vi en enkät om vilka aktiviteter och resor vi vill göra längre fram.

Läs mer i protokollet längre ner.

Mötet avslutades med lottdragning till vinlotteriet samt avtackning av de som lämnat olika uppdrag.

Verksamhetsberättelse för 2016 och protokoll från årsmötet finns här inunder för hämtning. Klicka på "Ladda ned fil".
Längre ner bilder från mötet.

Curt svingar klubban och Pia noterar

Diskussioner

Glada deltagare

Vår revisor Mats ger styrelsen OK

Bikupa om vilka aktiviteter vi ska satsa på

Årsmöte 25 februari 2016

Christina och Malin hälsar välkommen

56 Teleseniorer samlades på Sidsjö Hotell & Konferens för sopplunch, trevlig samvaro och årsmöte. Ordförande Christina Näström hälsade välkommen och det gjorde också VD Malin Wermelin. Sedan åt vi en god sopplunch. Efter kaffet startade årsmötet med en parentation för de medlemmar som avlidit under året. Årsmötet leddes elegant av Curt Ellqvist med Pia (Ann-Chatrine Jonsson) som sekreterare. Till ny ledamot i styrelsen valdes Per Linnes samtidigt som Kenneth Bodin, som var med och startade föreningen, avgick. Kenneth blir sammankallande i valberedningen inför 2017 tillsammans med Sven Jonsson. Som ny revisor valdes Mats Löjdahl och till revisor-suppleanter Lisbeth Nylander och Stig Nyberg. 
På årsmötet beslutades en ändring i stadgarna som innebär att ordförande och kassör har rätt att teckna föreningen.
Christina tackade sedan av de som utgått ur styrelsen eller från andra uppdrag: Kenneth Bodin, Birgitta Olofsson, Sven Jonsson, Owe Persson och Margareta Smedberg.
Efter årmötet fick vi ta del av intressant historia av Ewa Eriksson som berättade och visade bilder från Kubikenborg och Skönsmon från förr och nu.

Verksamhetsberättelse för 2015 och protokoll från årsmötet finns här inunder för hämtning i PDF-format. Klicka på "Ladda ned fil".
Längre ner bilder från mötet.

Kö till soppan

Årsmötesförhandlingar

Bikupa, förslag till aktiviteter

Tack Kenneth för långvarigt och hängivet styrelsearbete

Birgitta Olofsson, avgående revisors-suppleant

Sven Jonsson, avgående revisor

Tack Owe för webb-arbete och fotografering!

Tack Margareta för valberedning!

Ewa berättar om Kubikenborg och Skönsmon

Ewa Eriksson

Årsmöte 24 februari 2015, verksamhetsberättelse för 2014 och protokoll från mötet

Mötets ordförande Bengt Grandin svingade klubban med bravu och Curt Ellqvist var sekreterare

Årsmötet hölls på Sidsjö Hotell & Konferens i nya fräscha lokaler. 53 Teleseniorer deltog trots konkurrens med VM på skidor och damernas 10 km. Ordförande Christina Näsström hälsade välkommen och sedan inleddes mötet med förtäring i form av lök- och potatissoppa, sallad och bröd. I samband med kaffe och kaka kunde mötet sedan börja.

Under sedvanliga årsmötesförhandlingar valdes tre nya ordinarie medlemmar in i styrelsen:

  • Pia Jonsson som som tar sekreterarrollen
  • Berit Lindh (tidigare suppleant)
  • Ivar Lindqvist med huvudansvar för webben

Samt tre nya suppleanter:

  • Monika Ruthberg
  • Ulla Hörnell
  • Bengt-Åke Olsson

Mitt under valet fick vi veta att Charlotte Kalla tagit VM-guld och spontana applåder utbröt.

Under punkten Övriga frågor informerade Ivar Lindqvist om vårens utflygtsprogram.

Avgående styrelsemedlemmar, Gun Persson, Elisabeth Jönsson och Stig Eriksson, avtackades med var sin present. Även avgående sekreteraren Margareta Wikberg som inte var med på mötet tackades av.

För mer information, se Verksamhetsberättelse och Årsmötesprotokoll längre ner.

 

Sopplunch som inledning

Som vanligt, glada miner och trevlig samvaro

Curt Borg med respektive

Gun Persson med vår fotograf Owe

Kurt Lindström och Håkan Jansson

Monica Ruthberg och Ulla Hörnell

Som nyss valts in i styrelsen

Avtackning

Avgående i styrelsen får en bok

Verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsen för Teleseniorernas Förening, TsSv, Sundsvall lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 2014

Styrelse

Ordförande                        Christina Näsström
Vice ordförande                  Kenneth  Bodin
Sekreterare                        Margareta Wikberg
Kassör                                Eva Wiselquist
Administratör                      Elisabeth Jönsson
Övriga ledamöter                 Berit Lindh
                                        Gun Persson
                                        Berth Henriksson
Suppleanter                        Elisabeth Jönsson
                                         Stig Eriksson
                                         Rune Hempälä
Webbmaster                        Ivar Lindkvist
                                         Owe Persson                      

Revisorer

Ordinarie                            Sven Jonsson
                                         Lisbeth Nylander
Suppleanter                        Stig Nyberg
                                         Birgitta Olofsson                           

Valberedning

Sammankallande                   Bengt-Åke Olsson
Övriga                                Astrid Bäck
                                         Lillemor Brunnström                                

STYRELSEMÖTEN
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 15 protokollförda sammanträden.

EKONOMI
Den ekonomiska ställningen framgår av bifogade balans- och resultaträkningar.

TELESENIORERNAS FÖRBUND
Föreningen är ansluten till Teleseniorernas Förbund med medlemsnummer 18.

HEMSIDAN
Vi har i under hösten jobbat fram en ny hemsida www.teleseniorerna-sundsvall.se.
På hemsidan finns information om våra aktiviteter, reportage, medlemskap, kontaktuppgifter till styrelsen m.m.

MEDLEMSANTAL
Medlemsantalet under året

 

jan-dec 214

Telia

206

Stödmedl

42

Telia nya

9

Stödmedl  nya

6

Telia slutat

15

Stödmedl slutat

6

Telia avlidna

6

Stödmedl avlidna

0


VERKSAMHET 2014 

Höstprogrammet för 2014 skickades hem till medlemmarna en månad innan första höstaktiviteten. Vi annonserar även under Föreningsnytt i Sundsvalls Tidning och Dagbladet inför varje aktivitet.

27 febr

Årsmöte Folkets park, Sundsvall. Underhållning och fika.

25 mars

Bussresa till Härnösand. Studiebesök i landshövdingens residens.
Lunch på Sankt Petrilogen. Studiebesök på Murberget

24 april

Utflykt till Stornäset naturreservat, Alnö. Fågelskådning och korvgrillning.

22 maj

Bussresa till Söderhamn. Studiebesök på flygmuseet, lunch på restaurang Albertina i Skärså.  

2 juni

10-års jubileum 3-dagarsresa till Estland, Tallin.

21 aug

Teaterresa Perfect Nonsense till Mellanfjärden, med fika.

2 sept

Lansering av vår nya hemsida.
Gäst från Scenkonstbolagets berättade om verksamheten.
Besök från Telia. Fika – Lotteri

17 sept                     

Studiebesök med guide vid Skuleberget, linbana upp till berget, med fika. Lunch på Björkudden och studiebesök på Hernö Gin.

 

16 okt     

Busstur över del av nya E4 :an med guide, och stopp för fika.

4 nov 

Näringslivsbolaget. Ordenssällskapet WF historia. Fika – Lotteri

3 dec

Julbord med lotteri på Quality Hotel. 

 

Sundsvall den 17 februari 2015

Christina Näsström             Kenneth Bodin                   
Eva Wiselquist                   Gun Persson                      Berit Lindh
Bert Henriksson                 Margareta Wikberg            

 

Årsmötesprotokoll

Årsmöte Teleseniorernas Förening i Sundsvall

1. Mötets öppnande
Efter en utsökt förtäring med soppa, bröd, ost, grönsaker, kaffe och kaka hälsade ordförande Christina Näsström alla välkommen och förklarade årsmötet 2015 öppnat. Möteslokal denna gång var Sidsjö Hotell & Konferens i Sundsvall.

2. Parentation
Christina Näsström tände ett ljus och utlyste en tyst minut för att hedra de 7 under året bortgångna medlemmarna.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Bengt Grandin och till sekreterare valdes Curt Ellqvist.

4. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet samt tillika vara rösträknare
Till uppdraget valdes Curt Borg och Ewa Eriksson.

5. Fråga om mötet har utlysts stadgeenligt
Årsmöteskallelsen utsändes med papperspost 2015-01-20 och publicerades samtidigt på föreningens webbsida. En blänkare publicerades under föreningsnytt i lokalpressen
2015-02-16. Mötet godkände utlysningen.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes efter följande ändring: Punkt 12b: 2 styrelseledamöter ändras till 3.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2014 (bilaga 1), årsredovisning 2014: resultaträkning, balansräkning och förslag till vinstdisposition (bilaga 2) hade delats ut till mötesdeltagarna.
Christina Näsström gick igenom verksamhetsberättelsen och Eva Wiselquist gick igenom årsredovisningen.
Bengt Grandin föreslog en förbättring till nästa år: Att deltagarantalet ska anges vid varje medlemsaktivitet. Det är viktigt för att det centrala teleseniorförbundet ska kunna se hur välbesökta våra aktiviteter är och därigenom kunna bedöma vårt bidragsbehov.
Föreningen redovisar en marginell förlust. Men det är inget alarmerande. Vi har en reserv, som vi kan ta av. Nytt för i år är att Sundsvalls Kommun har beviljat ett bidrag på 8000 kr.
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen godkändes av årsmötet.

8. Revisorernas berättelse
Revisor Sven Jonsson redogjorde för revisionsberättelsen 2014. Revisorerna godkände årsredovisning 2014 och rekommenderade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen samt motioner som inlämnats av föreningsmedlemmar
Inga förslag från styrelsen och inga motioner från medlemmarna hade inlämnats.

11. Fastställande av medlemsavgift 2015 samt verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2015
Christina Näsström gick igenom dokumentet verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för år 2015, som hade delats ut före mötet. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2015 förblir oförändrad: 100 kronor för medlemmar och 200 kronor för stödmedlemmar. Verksamhetsplan 2015 (bilaga 3) och budget 2015 (bilaga 4) godkändes av årsmötet.

12. Val Bengt-Åke Olsson presenterade valberedningens förslag varefter årsmötet valde enligt följande:
a. Ordförande för ett år: Christina Näsström (omval).
b. Tre styrelseledamöter för två år: Pia Jonsson (nyval), Berit Lindh (omval) och Ivar Lindqvist (nyval). Följande kvarstår efter att 2014 ha valts på två år: Kenneth Bodin (vice ordförande 2014), Berth Henriksson (ledamot 2014) och Eva Wiselquist (kassör 2014).
c. Tre styrelsesuppleanter för ett år: Ulla Hörnell (nyval), Bengt-Åke Olsson (nyval) och Monica Ruthberg (nyval).
d. En revisor för två år: Lisbeth Nylander (omval). Revisor nr 2 Sven Jonsson valdes 2014 på två år.
e. Två revisorssuppleanter för ett år: Stig Nyberg (omval) och Birgitta Olofsson (omval).
f. Sammankallande revisor för ett år: Sven Jonsson.
g. Valberedning till och med årsmötet 2016: Eftersom det inte lyckades att finna några intresserade bland årsmötesdeltagarna att ingå i valberedningen fick styrelsen i uppdrag under 2015 att engagera tre personer till en valberedning.
h. Sammankallande i valberedningen: Utses av den valberedning, som styrelsen senare kommer att ta fram.

13. Övrigt

Webbsidan: Webmaster Ivar Lindqvist fick mycket beröm för den nya webbsidan.

Kommande aktiviteter: Ivar Lindqvist påminde om kommande aktiviteter:
 2015-03-19: Besök på Vasabryggeriet
 2015-04-23: Busstur vägen västerut
 2015-05-19: Medlemsmöte med hälsotema
 2015-06-11: Våravslutning med busstur till Norrbyskär

Uppskattning till styrelsen: Bengt Grandin tackade styrelsen för ett mycket bra arbete under 2014.

Avtackning: Elisabeth Jönsson, Gun Persson, Stig Eriksson och Margareta Wikberg (ej närvarande) avtackades med en present för mångårigt arbete i styrelsen.

Medlemsregister: Ett medlemsregister delades ut till alla med två uppmaningar: Det är endast till för våra medlemmar samt att kolla egna uppgifter.

Guld: Även om det inte hörde till årsmötet så uppskattade alla underhandsinformationen att Charlotte Kalla hade vunnit guld i dagens lopp 10 km fristil i Skid-VM i Falun.

14. Avslutning
Christina Näsström tackade alla, som hade deltagit och avslutade därefter årsmötet.

-------------------
Vid protokollet: Curt Ellqvist, årsmötessekreterare

Justerare:
Bengt Grandin, årsmötesordförande
Curt Borg, justerare och rösträknare
Ewa Eriksson, justerare och rösträknare