Årsmöte måndag den 21 juni 2021

Efter att vi ätit lunch hälsade ordförande Jan-Olov Thellebo oss alla välkomna och förklarade årsmötet 2021 öppnat. 54 medlemmar hade slutit upp på restaurang Grankotten på Norra Berget.

Vi hade en tyst minut till minne av de medlemmar som gått bort sedan förra årsmötet. 

Till ordförande för mötet valdes Berth Henriksson och som sekreterare Ivar Lindqvist. 

Ordförande Jan-Olov Thellebo gick igenom verksamhetsberättelsen för 2020 och Gunnar Persson redogjorde för balans- och resultaträkningen för 2020.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och årsredovisningen samt gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Föreningens Framtid
Jan-Olov Thellebo informerade om tidigare möten i frågan och vårt första beslut om fortsatt verksamhet. Två på varandra följande beslut krävs för denna typ av ändring
Mötet beslutade (beslut 2) genom handuppräckning och med stor majoritet att fortsätta föreningens verksamhet. 
Som en följd av beslutet och att Teleseniorernas Förbund upphört, ändrades stadgarna. 

De nya stadgarna hittar du här

Val av styrelse och övriga funktionärer
Som ordförande för 1 år valdes Jan-Olov Thellebo.
Mötet beslutade om 4 ledamöter och 1 suppleant i styrelsen
- Val av styrelseledamöter 2 år - Ann Söderberg och Anna-Kajsa Eriksson-Bylund
- Bengt Hansson har ett år kvar på sitt mandat.
- Val av styrelseledamöter 1 år - Ivar Lindqvist
- Val av suppleanter 1 år - Ingela Nyström omvaldes

Val av revisorer och valberedning 
Beslut om antal revisorer och revisorsuppleanter - Ingela redovisade förslaget att minska antalet revisorer till två vilket beslutades.
Mats Löjdal omvaldes som sammankallande revisor på 2 år.
Barbro Dahlin har ett år kvar på sitt mandat

Som valberedning valdes Ewa Eriksson (sammankallande) och Cathy Erixon.

Kommande verksamhet
Jan-Olov redovisade att vi har uppslag till aktiviteter som tidigare ställts in pga Covid.
T ex studiebesök på SverigesTV.
Alla uppmanades att komma med förslag på aktiviteter.

Jan-Olov tackade av de styrelsemedlemmar och andra funktionärer som avgår i och med
årsmötet: Gunnar Persson, Monica Ruthberg, Anneth Swensson, Per Linnes, Pia Jonsson,
Irma Backlund och Cathy Erixon.

Mötet avslutades och vi konstaterade att det var trevligt att få träffas igen

Protokollet i sin helhet kan du ladda ner här 

och verksamhetsberättelsen för 2020 här

I det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Ann Söderberg till kassör och Ivar Lindqvist till sekreterare.

Årsmöte torsdagen 20 februari 2020

Ordförande Christina Näsström hälsade alla hjärtligt välkomna till föreningens årsmöte på Sidsjö hotell och konferens. Mötet inleddes traditionsenligt med att vi åt en god soppa och smörgås. Därefter serverades kaffe och kaka.

 

Till mötesordförande valdes Curt Ellqvist och till sekreterare för mötet Ann Chatrine (Pia) Jonsson. Christina redogjorde för verksamhetsberättelsen, som godkändes av årsmötet. Mats Löjdahl föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna godkände räkenskaperna för 2019 och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåreet 2019.

 

Till ny styrelseledamot valdes Bengt Hansson. Gunnar persson omvaldes till styrelseledamot. Han har accepterat att hans uppdrag i styrelsen förlängdes med ett år. Vid nästa årsmöte måste ett fyllnadsval göras för 2021. Per Linnes, Anna-Kajsa Eriksson Bylund och Ingela Nyström omvaldes som suppleanter.

 

Valberedningen har inte lyckats hitta någon som vill axla uppdraget som styrelseordförande. Detta innebär att föreningen fn inte har någon ordförande. Valberedningen fortsätter sitt uppdrag att hitta en ny ordförande.

 

Till revisor omvaldes Mats Löjdahl, Mats är sammankallande revisor(omval).

Ivar Lindqvist och Ewa Eriksson omvaldes till valberedning. Ivar är sammankallande.

Irma Backlund och Cathy Erixon omvaldes som revisorssuppleanter.

 

Christina presenterade vårens program, som finns att läsa på vår hemsida www.teleseniorerna-sundsvall.se .

 

Telia Company kommer inte att lämna något bidrag till pensionärsorganisationer fr o m 2021. Detta innebär att föreningen inte kommer att få något bidrag till verksamheten från Teleseniorernas förbund. Teleseniorernas förbund kommer att upphöra med sin verksamhet fr o m 2021. Föreningen måste ta ställning till hur vår framtid ska se ut. En arbetsgrupp med fem medlemmar tillsattes för att utreda de två alternativen som finns: Fortsatt verksamhet alternativt att föreningen upphör. I arbetsgruppen, som skall utreda de alternativen, ingår Ingela Nyström, Anna-Kajsa Eriksson Bylund, Ann Söderberg, Ivar Lindqvist, Jan-Olof Thellebo och Ann Chatrine (Pia) Jonsson (sammankallande). Resultatet av utredningen skall presenteras för medlemmarna innan sommaren.

 

Hans Anders Kempe berättade om Spårvägarnas historia i Sundsvall. Det var ett mycket intressant och lärorikt föredrag om spårvägarna i Sundsvall.

 

Två styrelseledamöter lämnar sitt uppdrag. Christina har tackat nej till omval som ordförande och Berth Henriksson har också tackat nej till omval. Christina har varit ordförande i sex år och Berth har varit styrelseledamot i sju år. Båda lämnar sina uppdrag och avackades med blommor och varsitt presentkort.

 

Mötet avslutades med dragning i vinlotteriet. Lotterna var deltagarnas namn och fem stycken vann var sitt presentkort på Systembolaget.

 

Verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokollet kommer att finnas för nedladddning under punkterna verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll på vår hemsida. Skicka ett mejl till mejladressen (teleseniorsv@gmail.com) om du vill ta del av verksamhetsplanen och budgeten för 2020.Årsmöte torsdagen 21 februari 2019

Vi var 50 Teleseniorer som träffades på Sidsjö hotell och konferens för föreningens årsmöte. Mötet inleddes med att vi åt en god soppa och smörgås.

Ordförande Christina Näsström hälsade alla hjärtligt välkomna.

Innan årsmötet hade vi parentation för tre medlemmar som avlidit under året. En gåva har lämnats till Hospice till deras minne.

Till mötesordförande valdes Curt Ellqvist och till sekreterare för mötet Ann Chatrine (Pia) Jonsson. Christina redogjorde för verksamhetsberättelsen, som godkändes av årsmötet. Mats Löjdahl föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna godkände räkenskaperna för 2018 och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåreet 2018.

Årsmötet omvalde Christina Näsström som ordförande på ett år. Tre styrelseledamöter på två årvaldes: Ann Chatrine (Pia) Jonsson (omval), Monika Ruthberg (omval) och Jan-Olov Thellebo (nyval). Tre styrelseledamöter har ett år kvar på sin mandattid: Berth Henriksson, Gunnar Persson och Anneth Swenson. Till styrelesuppleanter på ett år valdes: Ingela Nyström(omval), Per Linnes (omval) och Anna-Karin Eriksson Bylund (nyval).

Till revisor valdes Barbro Dahlin (nyval) och Mats Löjdahl sammankallande revisor(omval).

Ivar Lindqvist och Ewa Eriksson omvaldes till valberedning. Ivar är sammankallande.

Christina presenterade vårens program, som finns att läsa på vår hemsida www.teleseniorerna-sundsvall.se .

Christina avtackade Bengt-Åke Olsson för hans arbete i styrelsen. Ing-Britt Westelund kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. Kjerstin Persson avtackades som revisor och Curt Ellqvist avtackades som mötesordförande.

Mötet avslutades med dragning i vinlotteriet.

Då föreningen firar 15 år serverades tårta till kaffet. Efter kaffet hälsade Christina Familjens Jurist, Evelina Lindberg och Maria Sundberg välkomna. De informerade oss om vad som gäller vid samboförhållande, skilsmässa, dödsfall och arvsskifte. De beskrev också om framtidsfullmakten.

Verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokollet kommer att finnas för nedladddning under punkterna verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll på vår hemsida. Skicka ett mejl till mejladressen (teleseniorsv@gmail.com) om du vill ta del av verksamhetsplanen och budgeten för 2019.

Christina tackar av Kjerstin.
Christina tackar av Kjerstin.
Bengt-Åke tackas av.
Bengt-Åke tackas av.
Ordföranden och sekreteraren.
Ordföranden och sekreteraren.
Bengt Grandin berättar om när föreningen bildades
Bengt Grandin berättar om när föreningen bildades
Familjens Jurist, Evelina Lindberg och MariaSundberg
Familjens Jurist, Evelina Lindberg och MariaSundberg

Årsmöte tisdagen 22 februari 2018

Vi var 53 Teleseniorer som träffades på Sidsjö hotell och konferens för föreningens årsmöte. Vi inledde mötet med att äta en god svampsoppa med smörgås, kaffe och kaka.

Ordförande Christina Näsström hälsade alla hjärtligt välkomna.

Innan årsmötet startade hade vi parentation för två medlemmar som avlidit under året. En gåva har lämnats Hospice till deras minne.

Till mötesordförande valdes Curt Ellqvist och till sekreterare för mötet Pia Jonsson. Christina redogjorde för verksamhetsberättelsen, som godkändes av årsmötet. Kjerstin Persson föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna godkände räkenskaperna för 2017 och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

Årsmötet omvalde Christina Näsström till ordförande. Tre styrelseledamöter valdes: Berth Henriksson (omval), Anneth Swenson och Gunnar Persson (nyval). Tre styrelseledamöter har ett år kvar på sin mandattid: Pia Jonsson, Bengt-Åke Olsson och Monica Rutberg. Till styrelesuppleanter valdes: Ingela Nyström, Per Linnes och Ing-Britt Westerlund.

Vårens program presenterades. Programmet finns att läsa på www.teleseniorerna-sundsvall.se

Ivar Lindqvist och Bengt-Åke Olsson berättade telehistoria. De visade gamla bilder och en film om Televerkets/Telias utveckling från 1800-talet och framåt. Punkten avslutades med att alla fick skiva minnen från sin tid i Televerket/Telia. Texten skulle börja med Jag minns….. Därefter delgav några oss andra sina minnen.

Christina avtackade Eva Wiselquist och Ulla Hörnell för deras arbete i styrelsen. Curt Ellqvist avtackades som mötesordförande.

Mötet avslutades med dragning i vinlotteriet.

Verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokollet kommer att finnas för nedladdning under punkterna verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll.

Samling till årsmöte
Samling till årsmöte
Det bjöds på svampsoppa
Det bjöds på svampsoppa
Ordföranden och sekreteraren
Ordföranden och sekreteraren
Ewa och Ulla tackas av.
Ewa och Ulla tackas av.
Curt, Barbro, Bengt-Åke, Ove och Gun
Curt, Barbro, Bengt-Åke, Ove och Gun

Årsmöte tisdag 21 februari 2017

Christina hälsar välkommen och startar mötet

Christina hälsar välkommen och startar mötet

Vi var 72 glada Teleseniorer som samlades på Sidsjö Hotell & Konferens för trevlig samvaro och årsmöte. Efter att ordförande Christina Näsström hälsat välkommen kunde vi inta en mycket god soppa med bacon-topping. Efter kaffet startade själva årsmötet med parentation för 3 medlemmar som gått bort under 2016.
Curt Ellqvist som ordförande ledde mötet tillsammans med sekreterare Pia (Ann-Chatrine Jonsson) på ett mycket trevligt och effektivt sätt.

Till nya styrelsemedlemmar valdes Ingela Nyström och Anneth Swenson samtidigt som Berit Lindh och Ivar Lindqvist avgick.

Under punkten Övriga frågor hade vi en enkät om vilka aktiviteter och resor vi vill göra längre fram.

Läs mer i protokollet längre ner.

Mötet avslutades med lottdragning till vinlotteriet samt avtackning av de som lämnat olika uppdrag.

Verksamhetsberättelse för 2016 och protokoll från årsmötet finns här inunder för hämtning. Klicka på "Ladda ned fil".
Längre ner bilder från mötet.

Curt svingar klubban och Pia noterar
Curt svingar klubban och Pia noterar
Diskussioner
Diskussioner
Glada deltagare
Glada deltagare
Vår revisor Mats ger styrelsen OK
Vår revisor Mats ger styrelsen OK
Bikupa om vilka aktiviteter vi ska satsa på
Bikupa om vilka aktiviteter vi ska satsa på

Årsmöte 25 februari 2016

Christina och Malin hälsar välkommen

Christina och Malin hälsar välkommen

56 Teleseniorer samlades på Sidsjö Hotell & Konferens för sopplunch, trevlig samvaro och årsmöte. Ordförande Christina Näström hälsade välkommen och det gjorde också VD Malin Wermelin. Sedan åt vi en god sopplunch. Efter kaffet startade årsmötet med en parentation för de medlemmar som avlidit under året. Årsmötet leddes elegant av Curt Ellqvist med Pia (Ann-Chatrine Jonsson) som sekreterare. Till ny ledamot i styrelsen valdes Per Linnes samtidigt som Kenneth Bodin, som var med och startade föreningen, avgick. Kenneth blir sammankallande i valberedningen inför 2017 tillsammans med Sven Jonsson. Som ny revisor valdes Mats Löjdahl och till revisor-suppleanter Lisbeth Nylander och Stig Nyberg. 
På årsmötet beslutades en ändring i stadgarna som innebär att ordförande och kassör har rätt att teckna föreningen.
Christina tackade sedan av de som utgått ur styrelsen eller från andra uppdrag: Kenneth Bodin, Birgitta Olofsson, Sven Jonsson, Owe Persson och Margareta Smedberg.
Efter årmötet fick vi ta del av intressant historia av Ewa Eriksson som berättade och visade bilder från Kubikenborg och Skönsmon från förr och nu.

Verksamhetsberättelse för 2015 och protokoll från årsmötet finns här inunder för hämtning i PDF-format. Klicka på "Ladda ned fil".
Längre ner bilder från mötet.

Kö till soppan
Kö till soppan
Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar
Bikupa, förslag till aktiviteter
Bikupa, förslag till aktiviteter
Tack Kenneth för långvarigt och hängivet styrelsearbete
Tack Kenneth för långvarigt och hängivet styrelsearbete
Birgitta Olofsson, avgående revisors-suppleant
Birgitta Olofsson, avgående revisors-suppleant
Sven Jonsson, avgående revisor
Sven Jonsson, avgående revisor
Tack Owe för webb-arbete och fotografering!
Tack Owe för webb-arbete och fotografering!
Tack Margareta för valberedning!
Tack Margareta för valberedning!
Ewa berättar om Kubikenborg och Skönsmon
Ewa berättar om Kubikenborg och Skönsmon
Ewa Eriksson
Ewa Eriksson

Dela den här sidan